0901 720 720

Tin Tức

Ngày 11/5 và 12 /5 Đồng loat khắp Liên đoàn 24 Quận Huyện TP. Ho Chi Minh . 1000 tấn gạo và 500 anh em sẽ phục vụ 24 Quận nhé. Trân Trọng và Yêu thương !

Ngày 11/5 và 12 /5 Đồng loat khắp Liên đoàn 24 Quận Huyện TP. Ho Chi Minh .
1000 tấn gạo và 500 anh em sẽ phục vụ 24 Quận nhé.
Trân Trọng và Yêu thương !