0901 720 720

Tin Tức

Lễ ký kết hợp tác giữ CTY KIM SÁNG và CĐ CÁC KCN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vì quyền lợi người lao động và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. 
Để yêu thương được tiếp nối yêu thương