0901 720 720

Tin Tức

Gạo Kim Sáng ký kết thỏa thuận với Công Đoàn khu Hà Nội

Gạo Kim Sáng ký kết thỏa thuận với Công Đoàn khu Hà Nội
Link video :
https://www.youtube.com/watch?v=8eIpNjkNo1g&fbclid=IwAR22CR0LeyS7EBPPEyDyxtD3XIiVkdmxoJqHoC4lj7OKaVPO5NEQeReKORw