0901 720 720

Tin Tức

#CHÚC MỪNG CTY #GẠOKIMSÁNG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CĐ CÁC KCN & CX HÀ NỘI #HẠT NGỌC SẠCH ĐÃ ĐẾN TẬN TAY NLĐ THỦ ĐÔ.

#CHÚC MỪNG CTY #GẠOKIMSÁNG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CĐ CÁC KCN & CX HÀ NỘI 
#HẠT NGỌC SẠCH ĐÃ ĐẾN TẬN TAY NLĐ THỦ ĐÔ.