0901 720 720

Tin Tức

Cám ơn Truyền hình Nhân Dân Sáng Nay đưa tin Lễ ký kết thỏa thuận hơp tác với Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội. <> Trân Trọng !

Cám ơn Truyền hình Nhân Dân Sáng Nay đưa tin 
Lễ ký kết thỏa thuận hơp tác với Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội.
<<Chương Trình Phúc lợi Đoàn Viên >>

Trân Trọng !
Link video :https://nhandantv.vn/khoi-day-nhiet-huyet-cua-can-bo-doan-vien-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-n117169.htm?fbclid=IwAR1uJ4YUzHgLgSp_MXBs1WvZ7K5UQytdO6_LE5TXTB7C5Ggvdj3zoEqPIS8