0901 720 720

Tin Tức

Cám ơn Truyền hình Hà Nội #GẠOKIMSÁNG Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công Đoàn Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Hà Nội.

Cám ơn Truyền hình Hà Nội #GẠOKIMSÁNG
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công Đoàn Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Hà Nội.
Link video: 
https://www.facebook.com/gaosachkimsang/videos/1343130702523581/?t=36